ISRAEL CHESS LEAGUE

2000

Составы команд

Beer-Sheva :

Avrukh B. - 2626 , Dvoirys S. - 2615 , Huzman A. - 2618 , Golod V. - 2606 , Greenfeld A. - 2572 ,Mikhalevski V. - 2517,Tseitlin M. - 2524 , Gurevich D. - 2505, Tsifanskaya L. - 2203, Yudasina I. - 2111.

"Club Kasparov" Rishon Lezion :

Kasparov G. - 2851, Gelfand B. - 2739 , Polgar Y. - 2677, Korchnoi V. - 2676, Alterman B. -2544, Psakhis L. - 2634, Kosashvili Y. - 2537, Liss E. - 2544 ,Gruenfeld Y. - 2533 , Polgar S. - 2495.

"Apoel" Hercliya:

Zilberman Y. - 2501, Vols P. - 2515, Zifroni D. - 2592, Bikhovsky A. - 2502, Lev R. - 2459 , Haimovich T. - 2340 , Slutzky L. - 2384, Ben-Menachem I. - 2376, Barash D. - 2274, Len I. - 2095.

"Elicur " Petah-Tikva:

Shirov A. - 2734, Kramnik V. - 2760,Smirin I. - 2752, Krasenkov M. - 2647, Goldin A. - 2605, Sutovsky E. - 2599, Yudasin L. - 2570, Oratovsky L. - 2501,Tyomkin D. - 2512, Finkel A. - 2474, Pitam E. - 2320.